ಒಲವೆ ಅದಕೆ ಕಾರಣ

ಮಾತೆ 
ಇಲ್ಲದ 
ಮೌನ 
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲೂ
ಮನದಿ 
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ತೋರಣ…
ನಿನ್ನ ಒಲವೆ ಅದಕೆ ಕಾರಣ

Sunitha Manjunath

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: