ದಿನಮಣಿ ಬಾನೇರಿತ್ತು

ಬೆಳಗಿನ ಮೂಡಣದ ಕಿಡಿ ಕೆಂಡವಾಯಿತು.
ಹಸಿರೆಲೆ ನಳನಳಸಿತು.ಹೂಎದೆ ನಲಿದಾಡಿತು.
ಜಗದೆದೆಯಲ್ಲಿ ಪುಳಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತು.
ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವೂ ಹರಿದಾಡಿತು.
ಬೆಳಗಾಯಿತು,ಹಗಲಾಯಿತು,ದಿನಮಣಿ ಬಾನೇರಿತ್ತು.

Nandish Bankenahalli 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: