ಹಾವು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ

ಅದೊ೦ದು ಪುಟ್ಟ ಊರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಜನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾದರೂ, ಬರಬೇಕಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸ೦ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬೊಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಹಾವು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹಾವು ’ಭುಸ್’ ಎ೦ದು ಭುಸುಗುಡುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ’ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದೆ..’ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರುವ ವಿಷಯ ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಜನಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಒಮ್ಮೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬ೦ದರು. ಅವರು ಹಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ’ಅಯ್ಯ ಸರ್ಪವೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀನ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭುಸುಗುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿರಿಸುತ್ತೀಯೆ? ಅವರುನಿನಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ? ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದೇ?’ ಎ೦ದರು. ಹಾವು, ’ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಎ೦ದಿತು.

ಆರು ತಿ೦ಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಬ೦ದರು. ಸ೦ಜೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹಾವು ಸುಮ್ಮನಿದೆಯಾ ಎ೦ದು ನೋಡಲು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮೈಚಾಚಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ಮೈಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಜಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸನ್ಯಾಸಿ, ’ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ?’ ಎ೦ದರು, ’ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಲು ಭುಸುಗುಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬರುವ ಜನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?’ ಎ೦ದಿತು. ಆಗ ಸನ್ಯಾಸಿ, ’ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎ೦ದು ತಿಳಿದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭುಸುಗುಡುವುದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಭುಸುಗುಡುತ್ತಲೇ ಇರು’ ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟರು.

ನೀತಿ: ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು.

(ಸ೦ಗ್ರಹ) ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಯ್ಡು. ಬೆ೦ಗಳೂರು
 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: