ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು -೬

ಅಂಬಲೂರೊಳಗೆಸೆವ
ಕುಂಬಾರ ಸಾಲೆಯಲಿ
ಶಂಭುವು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಾಳೆಯೊಳು
ಇಂಬಿಟ್ಟನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ

(ಅಂಬಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥನು ಕೊಟ್ಟ ಪುತ್ರಫಲವನ್ನು ಬಸವರಸನು ಮಾಳೆಯ (ಮಲ್ಲಮ್ಮನ)ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು.)

Mamatha Keelar

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: