ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು

ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರಿ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ಉ೦ಟಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನೋವಾಗುವ೦ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊ೦ಡವನು ಪ್ರತಿ ನುಡಿಯದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದ, ‘ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ’. ಪುನಃ ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೆಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಓಯಸಿಸ್ ತಲುಪಿದರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊ೦ಡು ಮುಳುಗತೊಡಗಿದ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊ೦ಡ ನ೦ತರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ೦ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದ, ‘ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ’. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ‘ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದೆ, ಅದೇ ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ೦ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದೆ ಏಕೆ?’ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ, ‘ಯಾರಾದರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ೦ದರೆ, ಕ್ಷಮೆಯೆ೦ಬ ಗಾಳಿಯಿ೦ದ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಬಹುದು, ಯಾರಾದರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ೦ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಅದನ್ನು ಎ೦ದಿಗೂ ಯಾವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿ೦ದಲೂ ಅಳಿಸಲಾಗದು’.

ಅದ್ದರಿ೦ದ ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.
(ಸ೦ಗ್ರಹ)

Annapoorna Naidu

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: