ಬೆಳಗುವ ದೀಪವಾಗುವ ಚಿಂತೆ

ಸಾವಿರ ಕನಸುಗಳು
ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಬದುಕು
ನಾನು ನನ್ನದೆನ್ನುವ
ಭಾವ ನೂರು..
ಸುತ್ತುತ್ತಿರುದೀ ಈ ಭೂಮಿ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆ
ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯಾರು ..
ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿಯ ಪ್ರಯಾಣ
ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಬಹು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು 
ಯಾರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಾಗ..
ಪರಿಶ್ರಮದಿ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯ 
ದಾಟಲಾಗದಿದ್ದರೆ 
ಸೋತಂತೆಯೇ!
ಬೇಕಿಲ್ಲಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ 
ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ..
ಕಾಣುವುದು ಫಲಿತಾಂಶವಷ್ಟೇ…
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ತಾರೆಯಾಗುವ
ಮೊದಲು ಮನೆಯ
ಬೆಳಗುವ ದೀಪವಾಗುವ ಚಿಂತೆ…

Bhagirathi Chandrashekar 

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: