ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ

ಗಾಯನ: ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತ: ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್

ರೆರೆರೆರೆರೇ………
ರೆರೆರಾರಾರಾ……..
ರೆರೆ ರೆರೆ ರೇ……………

ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..
ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..
ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ
ಬರಿದೆ ಬಾರಿಸದಿರೂ ತಂಬೂರೀ..
ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..

ಮದ್ದಾಲಿ ದನಿಯೊಳು ತಂಬೂರೀ ಅದಾ
ತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಾಬೇಕು ತಂಬೂರೀ..
ಮದ್ದಾಲಿ ದನಿಯೊಳು ತಂಬೂರೀ ಅದಾ
ತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಾಬೇಕು ತಂಬೂರೀ..
ಸಿದ್ಧಸಾಧಕರಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒದಗುವಾ
ಸಿದ್ಧಸಾಧಕರಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒದಗುವಾ
ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ದತ್ತಾ ತಂಬೂರೀ..
ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..

ಹಸನಾದ ಮ್ಯಾಳಕೆ ತಂಬೂರೀ ಇದು
ಕುಶಲರಿಗೊಪ್ಪುವಾ ತಂಬೂರೀ..
ಹಸನಾದ ಮ್ಯಾಳಕೆ ತಂಬೂರೀ ಇದು
ಕುಶಲರಿಗೊಪ್ಪುವಾ ತಂಬೂರೀ..
ಶಿಶುನಾಳದೀಶನಾ ಓದು ಪುರಾಣದಿ
ರೆರೆರೇ……………..
ಏ………………….
ಶಿಶುನಾಳದೀಶನಾ ಓದು ಪುರಾಣದಿ
ಹಸನಾಗಿ ಬಾರಿಸೊ ತಂಬೂರೀ..

ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..
ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..
ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ ಸ್ವರ
ಬರದೇ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರೀ..

Bims Gokul

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: