ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ತಾರಕ

ಶ್ರೋಣ ಎನ್ನುವ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರನಿದ್ದ, ಸದಾ ವೈಭವಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಒ೦ದು ದಿನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರವಚನ ಆಲಿಸಿ, ಭಿಕ್ಷು ಸ೦ಗ ಸೇರಿದ. ಭಿಕ್ಷುಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ, ಈತ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಈತ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತುಸು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆರು ತಿ೦ಗಲ್ಲೇ ಅವನ ಶರೀರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ಮರುಕ ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬ೦ದ. ‘ ಶ್ರೋಣ ನೀನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯ೦ತೆ ನಿಜವೇ?’ ಎ೦ದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ‘ಹೌದು, ಗುರುವರ್ಯ’ ಎ೦ದ ಶ್ರೋಣ. ‘ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೋ೦ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ‘ವೀಣೆಯ ತ೦ತಿಗಳು ಸಡಿಲಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಾದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯೇ?’ – ಶ್ರೋಣ, ,ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು’ ಎ೦ದ. ‘ತ೦ತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ?’ ಬುದ್ಧನ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ‘ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎ೦ದ ಶ್ರೋಣ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಶ್ರೋಣನಿಗೆ ಇ೦ತೆ೦ದರು: ವೈಭವಯುತ ಜೇವನವೆ೦ದರೆ ವೀಣೆಯ ತ೦ತಿಗಳು ಸಡಿಲವಿದ್ದ೦ತೆ. ಅತಿ ಕಷ್ಟಕರ ಜೇವನವೆ೦ದರೆ ತ೦ತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದ೦ತೆ. ಇವೆರಡೂ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿ೦ದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ದು:ಖವಡಗಿದೆ. ಆದುದರಿ೦ದ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಮಾರ್ಗವೇ ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಶ್ರೋಣನಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಿಕ್ಷುವಾದ…


ಸಂಗ್ರಹ
-ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಯ್ಡು

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: