ಭಗವಂತ ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರಹ

“ಭಗವಂತ ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರಹ”
ನಾ ಬರೆದ ಕಥೆಯ ತಲೆ ಬರಹ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಿರಹ
ಹಳೆಯ ಕಥೆಯು ಹೊಸ ತರಹ

ಸೇರುವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸನಿಹ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿನಹ
ಊರಾಚೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮೂಹ
ಆಗಿತ್ತಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯ ವಿವಾಹ

ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಊಹಾ ಪೂಹ
ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಹಣದ ಹುಚ್ಚು ಮೋಹ
ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಿಲ್ಲದ ರಕ್ತದ ದಾಹ
ನೆಲ ಅಗೆದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೂತಿಟ್ಟ ದೇಹ
|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: