ನ ವ ಅರೆ ಪತ್ಯುಹ್ ಕಮಾಯ ಪತಿಹ್ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ,
ಅತ್ಮನಸ್ ತು ಕಮಾಯ ಪತಿಹ್ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ ;
ನ ವ ಅರೆ ಜಯಯಿ ಕಮಾಯ ಜಯ ಪ್ರಿಯ ಭವತಿ ;
ಅತ್ಮನಸ್ ತು ಕಮಾಯ ಜಯ ಪ್ರಿಯ ಭವತಿ ;
ನ ವ ಅರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ;
ಅತ್ಮನಸ್ ತು ಕಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ [ ಬ್ರಿಹದರನ್ಯಕ ಉಪನಿಷದ್ , ೨.೩ ]

ತಾತ್ಪರ್ಯ :
ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು ಪತ್ನಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ
ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು ತನ್ನನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ
ಆದೆ ರೀತಿ
ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು ಪತಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ
ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು ತನ್ನನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ
ಇ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿತಿಸುತ್ತೇವೆ
ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಣದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸುಖಃ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಿತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ
ನಾವು ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತು ಅಥವ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರಿತಿಸುತ್ತಿವ …..? ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವು ಕಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ
ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರಿತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಅಥವ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸುಖಃ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ
~ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾವುಕೆರೆ ~  

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: