ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ

ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ಕಡಲ ಸೇರದ ನಧಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ನೀ ಬರದ ದಾರಿಗೆ ಇಣುಕಿನಲ್ಲೆ
ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗಿಸಿ ಸೋತಿದೆ
ದಾರಿ ಬದಿಯ ಹಸಿರು ಮನ ಹಿಂಡಿ ಕೆಣಕಿದರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥಇರುಳುಗಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿತಾಪ
ಹುಣಿಮೆ ಬಂದು ಹೊದದ್ದೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಈ ನೈಧಿಲಿಗೆ ಮುಸುಕಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಕರ್ತ
ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥಸಾಗರನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲೆ ಸೋತು
ಮರಳಿ ಓಡಿದೆ ನನ್ನ ಒಲೈಸದೆ
ಬೀಸು ತಂಗಾಳಿ ತೂರಿದೆ
ನನ್ನ ಬಳಿ ಸೊಕದೆ
ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಸ್ವಾರ್ಥ
ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ

ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ಕಡಲ ಸೇರದ ನಧಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ನೀ ಬರದ ದಾರಿಗೆ ಇಣುಕಿನಲ್ಲೆ
ಕಣ್ಣ ಹಿಂಗಿಸಿ ಸೋತಿದೆ
ದಾರಿ ಬದಿಯ ಹಸಿರು ಮನ ಹಿಂಡಿ ಕೆಣಕಿದರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ
ನೀ ಇರದ ಬಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ

~ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾವುಕೆರೆ ~

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: