ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಕೆಣಕಿದ ಭಾವಗಳು

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆರಿಯದೆ
ಜಾತಿ ಬೆಧಗಳ ಕುಂಡ ಕುಂಡಕ್ಕೆ
ನೀರೆರೆದು ಬಾಳುತಿಹನು ಮನುಜಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ
ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತ
ಆಲೇದಾಡುತಿಹನು ಮನುಜ

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ
ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ
ಬಾಗಿಲ ತಟ್ಟುತಿಹನು ಮನುಜ

ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಮುಖವಾಡ
ಹೊತ್ತಿಹನು ಮನುಜ

~ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾವುಕೆರೆ ~

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: