ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ – ೭

ಬದುಕಿಗಾರ್ ನಾಯಕರು, ಏಕನೊ ಅನೇಕರೋ |
ವಿಧಿಯೊ ಪೌರುಷವೋ ಧರುಮವೊ ಅಂಧಬಲವೋ ? ||
ಕುದುರುವುದದೆಂತು ಈಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಡು ? |
ಆದಿಗುದಿಯೆ  ಗತಿಯೇನೊ ? ಮಂಕುತಿಮ್ಮ  ||

ಈ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಯಕರು ಯಾರು ? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೋ ಅಥವಾ ಬಹು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆಯೋ?
ವಿಧಿಯೋ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ? ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಧ ಬಲವೋ ?
ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಡು ಸರಿಯಾಗುವುದು (ಕುದುರುವುದು) ಹೇಗೆ ? ಇಲ್ಲ ? ಈ ತಳಮಳದಲ್ಲಿಯೇ
(ಆದಿಗುದಿ) ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕೆ ?

ಕುಮಾರ್  ರಾವ್

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: