ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ ನೀನು

ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ ನೀನು!!~
ಕೊಡಲೆಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ
ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಕೊ0ಡಲಾಗದ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ನಾನೇನು ಕಾಯಲಿ

ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು?

ಅಳಲೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಳುವಿಗೆ
ಅಂಜಲಿಯಿಲ್ಲ,
ನಗಲೆಂದರೆ ನನ್ನ
ನಗುವಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ!
ಏನಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ?
ಕೇವಲ ನನಗಾಗಿ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ ನೀನು!!

ಜಗದ ಜಂಜಡದ ನಡುವೆ
ಬಂಧಿ ನೀನು!
ಜೋಕಾಲಿಯಾಡುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ದನಿಯು….
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಮರಳ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿಬಿತ್ತಿ ಹೋದೆ!
ನಾ ಕುಣಿವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮ್ಮನೇ ನಲಿದು ಉಳಿದೆ.
ನೀ ಬರಿದೆ ಮರಳತೀರವಾದೆ!
ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ ನೀನು!!

ನನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ….
ನೀ ಕಾಣದಷ್ಟು… ನೀ ಸೇರದಷ್ಟು..
ನೀ ಅರಿಯದಷ್ಟು…..
ಸುಮ್ಮನೇ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಾದರೂ ಹೋಗು ಒಂದಿಷ್ಟು
ದೂರ ಪಯಣದ ತುಂಬ
ಹೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಾದೀತು…
ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ.

ಮತ್ತೆಂದೂ ನೀ ನನಗೆ ಸಿಗಲಾರೆ.
ಉಹೂಂ… ಸಿಗಲಾರೆ ನಾನಿನಗೆ..
ಅಳಿಸಿಹೋದವು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಹಾದಿ
ಉಳಿಸಲಾರದೇ ಬೊಗಸೆ ಪ್ರೀತಿಗಂಗೆ….
ಮುತ್ತು ರತ್ನವ ಮೊಗೆದ ಬೊಗಸೆಗಳಲ್ಲಿಂದು..
ಉಳಿದುದೇ ಬರೀ ಒಂದು
ಕಂಬನಿಯ ಬಿಂದು!!!
ಚಲಿಸಿಬಿಡು ಗೆಳೆಯಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು.
ಖಾಲಿ ಕೈನ ಹುಡುಗ
– ಮನ ಮನಸು

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: