ಮನದೊಳಗಿರ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ

ಮನಸ್ಸೆಂಬ ದೇವೇಂದ್ರನ ತಣಿಸಲು
ನರ್ತನೆಗಯ್ಯಲು ಬಂದಿಪ ಬೆರೆಳೆಂಬ
ನರ್ತಕಿಯರ ಕಾಣಿಬೋ!!

ಗಣಕಯಂತ್ರದಕ್ಷರ ಮೇಲಿನೊಳು
ಬಳುಕು ನಡುವಲಿ ನೃತ್ಯವಾಡುವಾ ಪರಿಯ ಕಾಣಿಬೋ !!
ಇಂತಪ್ಪ ಭಾವೇಂದ್ರನ ಲೋಕದಿ
ಭಾವಸಿಂಚನಗಯ್ವ ಪದಪುಂಜಗಳ
ಕಂಡೆನ್ನ ಕಂಗಳಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು
ಎದೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಸಂತಸದಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತಾರಿಪ ಸೊಗಡ ಕಾಣಿಬೋ !!
@(ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಿ)@
Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: